3638 بازدید1395/3/24

مهریه چیست؟

مهریه چیست؟

1- چه چيز را مي‌توان به عنوان مهر قرار داد؟

 هر چيزي را كه مالي و قابل تملك نيز باشد، ‌مي‌توان مهر قرار داد. مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها بشود،‌ معلوم باشد.

۲- چه موقع زن مستحق مهريه مي‌شود؟

به مجرد عقد، زن مالك مهر مي‌ شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد. (آيين ‌نامه‌ي اجرايي)

۳- قراردادن مدت براي مهر صحيح است يا خير؟

براي تاديه تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد. زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

4- وضعيت مهر در نكاح منقطع چه صورت است؟

درنكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است. در نكاح منقطع، موت زن در اثناي مدت، ‌موجب سقوط مهر نمي ‌شود

5- مهر المتعه و مهر المثل چيست؟

مهرالمتعه‌، مهري است كه براي تعيين ميزان آن، حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود و در صورتي ‌كه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از رابطه ‌ي زناشويي و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر‌المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد،‌ مستحق مهر‌المثل خواهد بود
مهرالمثل مهري است كه براي تعيين آن، بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و هم‌ چنين معمول محل و غيره درنظر گرفته شود و در صورتي ‌كه در نكاح دائم، مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد ‌و قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها رابطه‌ي زناشويي برقرار شود،‌ زوجه، مستحق مهرالمثل خواهد بود. هم ‌چنين در صورت جهل زن به فساد و نكاح و وقوع نزديكي و جايي كه مهر المسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد، نيز، زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود.

6- فوت شوهر چه تأثيري بر مهر دارد؟

اگر يكي از زوجين، قبل از تعيين مهر و قبل از رابطه‌ي زناشويي بميرد، زن مستحق هيچ‌گونه مهري نيست. «آيين نامه اجرايي قانون‌ الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني»:

ماده1- چنان چه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي‌نمايد
تبصره: در صورتي ‌كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند، مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.

ماده2- نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.

ماده3- در مواردي كه مهريه‌ي زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود.

ماده4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زيرمي‌باشد:
 الف: شاخص‌هاي بهاي سال هاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قوه ‌قضاييه قرار دهد
ب: شاخص مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خرداد ماه تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد.

ماده5- دادگاه‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده 2 و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه بر اساس شاخص‌ هاي مقرر در ماده 4 اين آيين‌نامه اقدام نمايند.

ماده6- در صورتي ‌كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح داد خواست تقديم نمايد، هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين‌نامه مسئول پرداخت هزينه ‌دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه‌التفاوت خواهد بود.

ماده7- درصورتي ‌كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد، دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه بر اساس اين آيين نامه و بر طبق ضوابط و مقررات خواهد بود.

 
نـظــرات (0 نظر) line
شماهم می توانید در این مورد نظر دهید